Log in to reply
 

Someone pls help • [15:37:48] [DEBUG] Loading API from .\ScriptHookVDotNet2.dll ...
  [15:37:48] [DEBUG] Loading API from .\ScriptHookVDotNet3.dll ...
  [15:37:48] [DEBUG] Loading scripts from F:\downloads\SteamLibrary\steamapps\common\Grand Theft Auto V\scripts ...
  [15:37:48] [DEBUG] Loading assembly PrisonLife.dll ...
  [15:37:48] [WARNING] Resolving API version 0.0.0.
  [15:37:48] [INFO] Found 1 script(s) in PrisonLife.dll resolved to API 2.10.12.
  [15:37:48] [DEBUG] Instantiating script PrisonLife ...
  [15:37:49] [ERROR] Failed to instantiate script PrisonLife because constructor threw an exception: System.IO.FileNotFoundException: Det går inte att läsa in filen eller sammansättningen NativeUI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null eller ett av dess beroenden. Det går inte att hitta filen.
  Filnamn: NativeUI, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
  vid PrisonLife..ctor()

  VARN: Loggningen av sammansättningsbindningen är inaktiverad.
  Du kan aktivera felloggning för sammansättningsbindningar genom att ange registervärdet [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) till 1.
  Obs! Prestanda kan försämras något med felloggning för sammansättningsbindningar.
  Du kan inaktivera funktionen genom att ta bort registervärdet [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

  please help


 • MODERATOR


Log in to reply
 

Looks like your connection to GTA5-Mods.com Forums was lost, please wait while we try to reconnect.